Aquesta iniciativa vol contribuir a augmentar el fons bibliogràfic de manuals i llibres d’aprenentatge en llengua catalana amb una col·lecció destinada a universitaris que estarà formada per publicacions que actualment només es poden trobar en altres llengües. L’Institut i les fundacions constituiran un consell editorial que decidirà els títols que es publicaran, com també triarà els especialistes per fer-ne les traduccions al català. La participació de l’Institut en el projecte és una garantia de qualitat tant pel que fa al contingut de les obres seleccionades com al llenguatge i a la terminologia emprades en les traduccions. Així mateix, hom desitja que s’intengrin en el projecte d’altres institucions i persones que puguin tenir-hi interès; hom ha pensat especialment en la conveniència de comptar amb la col·laboració d’entitats de les diverses àrees de parla catalana, especialment les universitats del País Valencià, les Illes i Andorra. El Projecte Scriptorium té una llarga i feixuga tasca pel davant. Tanmateix, el dia que els estudiants universitaris de les terres de parla catalana no hagin de recórrer a llibres publicats en altres llengües per consultar i estudiar les matèries bàsiques de la pròpia carrera, l’esforç realitzat haurà aconseguit els seus objectius.

Les persones que actualment estan encarregades de desenvolupar les tasques del Projecte Scriptorium són:

Ricard Guerrero, director del Projecte Scriptorium, membre de la Secció de Ciències Biològiques i president de la Fundació Alsina i Bofill.
Ramon Garriga, president de la Fundació Torrens-Ibern
Jaume Bassa, president d’Amics de la Fundació Torrens-Ibern
Joaquim Casal, membre del Patronat de la Fundació Torrens-Ibern
Enric Homs
Mercè Piqueras
Josep M. Pons i Ràfols