[text provisional]

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

El Patronat és la màxima expressió de la voluntat de la Fundació. En conseqüència, sense que aquesta precisió tingui el menor abast limitatiu, pot dur a terme tota classe d’actes i negocis jurídics, d’administració o de disposició, en especial d’adquisició, alienació o gravamen, a títol gratuït o onerós, sobre bens mobles o immobles, qualsevol que sigui la quantia i les circumstàncies de l’operació. Caldrà, però, que obtingui l’autorització prèvia del Protectorat per a dur a terme l’operació o per a quedar eximit de l’obligació de reinvertir.

La inversió de tot o d’una part del patrimoni de la Fundació en empreses mercantils, sempre que atribueixi a aquella la qualitat de comerciant en termes legals, ha d’ésser autoritzada pel Protectorat.

Pot igualment exercir en el més ampli sentit la seva funció representativa davant tota mena d’institucions, entitats i, en general, davant tota classe de persones físiques o jurídiques, públiques i privades, en especial bancs i caixes d’estalvi, com també davant tota classe de jutges i tribunals, iniciant, seguint, desistint i activant tota mena de procediments, presentant, sol·licitant i realitzant tota classe de documents, sempre sense cap limitació.